Now Reading:
Reakcija Općine Ilidža na pisanje pojedinih medija o dodjeli novčanih pomoći za liječenje teško oboljelih lica

Reakcija Općine Ilidža na pisanje pojedinih medija o dodjeli novčanih pomoći za liječenje teško oboljelih lica

Poštovane građanke i građani Općine Ilidža,

U posljednjem periodu često po pojedinim portalima i društvenim mrežama možemo pročitati kritike o nedodjeljenim jednokratnim pomoćima za socijalno najugroženija lica,  kao i o  odbijenim zahtjevima za dodjelu novčanih pomoći u participiranju liječenja  teško oboljelih lica. Povika je  na birokratiju, odnosno komisije koje razmatraju zahtjeve i donose konačne odluke.

Ono što je istina, a može se provjeriti u Službi je sljedeće:

Služba zaprima zahtjeve i vrši pripreme za Komisiju koju je imenovalo Općinsko vijeće,  a sastavljena je od pet ljekara specijalista. Dakle, o tome ko može dobiti pomoć za liječenje teško oboljelih lica odlučuje struka, u skladu sa Pravilnikom koju je usvojilo Općinsko vijeće. Svi zahtjevi se rješavaju hronološki.

Pravilnikom je predviđeno  da se novčana  pomoć može dodijeliti za liječenje malignih oboljenja, rijetkih oboljenja i drugih teških bolesti,  a na osnovu preporuke Konzilija ljekara, nadležne medicinske ustanove,  te za participiranje u troškovima liječenja u inostranstvu, a na osnovu preporuke nadležne medicinske ustanove. U članu 6 stoji da :“prilikom utvrđivanja prijedloga Odluke o dodjeli novčane pomoći teško oboljelim, Komisija je dužna da se pridržava i vodi računa o odobrenim raspoloživim  budžetskim sredstvima za ovu namjenu,  kao i odredbama Odluke o izvršavanju Budžeta za tekuću godinu.“

Budžetom za 2018. godinu planirana su  sredstva u iznosu 100.000 KM.  Zaključno sa mjesecom,  juni 2018. godine,  sredstva su potrošena i nije se mogla vršiti isplata. Broj primljenih zahtjeva u periodu januar-juni 2018. bio je 82, a  31  zahtjev je prenešen iz 2017-što je ukupno 113 zahtjeva. Od toga pozitivno je riješeno 68 zahtjeva,  a 45 zahtjeva je odbijeno.

Na Komisiji održanoj 18.10.2018. godine, razmatran je  zahtjev stranke  o kojoj se piše.  Sredstva su odobrena u iznosu od 1.000, 00  KM kao pomoć u poboljšanju  kvaliteta ishrane, a troškove liječenja za pomenutu stranku snosio je Zavod zdravstvenog osiguranja. Komisija je konstatovala da su sredstva predviđena u Budžetu za 2018. godinu potrošena te da će isplata biti u januaru 2019.

U januaru 2019. godine Služba je uradila odluke o isplati sredstava za pomoć u liječenju teško oboljelih,  s tim da je predhodno ažurirala spisak  na osnovu spiska umrlih osoba. Nažalost, došli smo do saznanja da je stranka preminula 24.05.2018. Obavijestili smo porodicu da sredstva neće biti dodijeljena zbog smrti imenovanog.

Na pisanja po pojednim portalima i društvenim mrežama o ovoj temi svoj komentar dao je i načelnik Općine Ilidža prof.dr.Senaid Memić:

„Nije nadležnost općine  da se bavi ovim poslom. Naša dobra volja  i volja vijećnika  postala je predmet tračanja  pojedinih medija  i sramotno i neutemeljeno pisanje može  dovesti do prekida ovih aktivnosti. Ovaj problem  se prenosi na političku ravan,  što nama  nikad nije bila  namjera,  koristiti je.  Sramota je javno pričati o nečemu sto je sadaka. Neću trpiti pljuvanje i vrijeđanje pojedinaca po društvenim mrežama,  ni izmanipulisanih pojedinaca,  a pogotovo  porodica  bolesnika i bolesnika samih.

Molim (medije) da prestane sa uvredama i zloupotrebama  časne nemjere jer možete dovesti do štete i prekida ovih akivnosti.

Ovaj posao rade stručni ljekari na našu molbu, nikada nije bilo intervencije, a sredstva  u zadnjih pet godina su znatna. Zašto šute oni koji su ih koristili? Za vašu informaciju od 2012. godine,  u mom mandatu  za ove namjene izdvojeno je 550.320 KM. Svima koji optužuju bez provjere poručujem, sram vas i stid bilo, pogotovo onima koji vide bahatost. Oprosti im bože ne znaju šta rade!“

Input your search keywords and press Enter.